1. Adam lali tapel : Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
 2. Adat kakurung ku iga : Adat nu hese digantina.
 3. Adean ku kuda beureum : Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.
 4. Adigung adiguna : Gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung.
 5. Aya astana sajeungkal : Anu mustahil oge oge bisa kajadian.
 6. Aya jalan komo meuntas : Eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.
 7. Aya bagja teu daulat : Arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.
 8. Aya peurah : Aya komara, aya harega , aya pangaji.
 9. Ayakan tara meunang kancra : Nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.
 10. Akal koja : Pinter dina kagorengan atawa kajahatan.
 11. Aku panggung : darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.
 12. Aku-aku angga : Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda. Ngaki baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan ataw kauntunga.
 13. Aya di sihung maung : Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.
 14. Aki-aki tujuh mulud : Lalaki nu geus kolot pisan.
 15. Alak paul : Tempatna nu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
 16. Alak alak cumampaka : Resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu muya.
 17. Ari diarah supana, kudu dipiara catangna : Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener-bener.
 18. Alus panggung : alus laur hade ome, tegep dedeg pangadegna.
 19. Ambek nyedek tanaga midek : Ari napssu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri.
 20. Anak merak kukuncungan : Sipaat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadena, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.
 21. Anak puputon : Anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.
 22. Anjing ngagogogan kalong : Mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun.
 23. Aub payung, sabet sapon, sabasoba : Wewengkon, ngeunaan tanah.
 24. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed : Ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh.
 25. Asa ditonjok congcot : Meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep-arep.
 26. Asa nanggeuy endog beubeureumna : Kacida nyaahna.
 27. Asa potong leungeun katuhu : Leungiteun  jalma nu pohara hade gawena.
 28. Ati mungkir beungeut nyanghareup : Palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi hanteu.
 29. Ambekna sakulit bawang : Gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.
 30. Aya jalan komo meuntas : Aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun.
 31. Asa dijual payu : Ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.
 32. Anak merak kukuncungan : Turunan anu hade laku lampahna, luhur budina, galibna sok hade deui laku lampahna, luhur deui budina, cara luluhurna bae.
 33. Asa ditumbu umur : Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.
 34. Aya jalan komo meuntas : Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.
 35. Asa nyanghulu ka jarian : Ngawula ka anu sahandapeun umur,  pangarti atawa pangalaman.


Kujang merupakan senjata/perkakas asal Jawa Barat yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, serta melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaranSumber: Pancaniti
Share:

G+1

Howdy, I'm @ridhomfirdaus

Seorang blogger, designer serta founder incsomnia, sebuah jasa pembuatan design dan website. Berstatus sebagai mahasiswa Jurusan KPI UIN Bandung dan dewan redaksi majalah jurusan yaitu Dejavu Magazine. Terimakasih atas kunjungan sahabat di blog sederhana ini. Silahkan simpan link website/blog sahabat atau mengisi buku tamu di sini agar bisa saling bersilaturahim. Terimakasih.
tukar link Guestbook

0 komentar:

Posting Komentar

 
Back to Top